top of page

Voorwaarden

In het kort:

• Alleen de in het contract vermelde huurder mag het voertuig besturen (andere personen zijn NIET verzekerd)

• Voertuigen voor terugkomst aftanken bij Shell-tankstation, naast MotoRent (u wilt toch ook een volle tank)

• Huurder is verplicht eventuele schade direct te melden

• Huur per 24 uur, u bepaalt zelf de starttijd!

• Snorren in het buitenland? Denk aan helmplicht!!!

ALGEMENE VERHUURVOORWAARDEN MotoRent

Art. 1 Huurprijs
1. De huurovereenkomst wordt aangegaan voor de tijd en tegen het tarief. zoals op de huurovereenkomst is vermeld of anders schriftelijk is overeengekomen;
2. Indien de verhuurder toestemming heeft gegeven de motorfiets terug te brengen op een tijdstip waarop de verhuurder niet in staat is de motorfiets feitelijk te ontvangen en te inspecteren, dan loopt de huurtijd door tot het tijdstip van feitelijke ontvangst en insprectie an motorfiets door de verhuurder ;
3. Vaststelling van het aantal gereden kilometers geschiedt aan de hand van de (verzegelde) kilometerteller;
4 . Huurder verbindt zich ervoor zorg te dragen, dat de verzegeling van de kilometerteller, ook ten aanzien van de aansluitpinten van de kabel intact blijft. Indien de kilometerteller defect raakt, dient zulks onmiddelijk te worden gemeld aan de verhuurder. Het na het defect aan de kilometerteller verreden aantal kilometers wordt zonodig berekend aan de hand van wegenkaarten;

Art. 2 Verlenging huurperiode Huurder is verplicht de motorfiets uiterlijk pop de dag, plaats en tijdstip, dat de overeenkomst eindigt aan het in de huurovereenkomst vermelde bedrijf terug te bezorgen, tenzij voordien door de huurder een verlenging van de huurtermijn is aangevraagd en deze verlenging door de verhuurder is toegestaan. De aldus verlengde huurtermijn blijft onderworpen aan deze standaardbepalingen.

Art. 3 Overschrijden van de huurperiode indien de motorfiets niet binnen de in de huurovereenkomst vermelde, eventueel verlengde termijn bij de verhuurder weer is ingeleverd, ontstaat voor de verhuurder het recht tot onmiddelijke terugname van de motorfiets, waarbij overigens de huur automatisch doorgaat onder dezelfde bepalingen, met dien verstande, dat de dagprijs over de verlengde periode alsdan verhoogd word met een bedrag met een bedrag van € 50,- onverhinderd de eventuele door de verhuurder verder te lijden schade en de te maken kosten , tenzij de huurder aantoont dat overschrijding van de huurtermijn het gevolg is van een technisch mankement, dat reeds in aanleg aanwezig was bij het aangaan van de huurovereenkomst.

Art. 4 Borgsom
1. De huurder is een borgsom verschuldigd welke bij het aangaan van de huurovereenkomst dient te worden voldaan, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. De huurder is verplicht dubbele legitimatie te tonen;
2. De borgsom strekt mede tot verhaal van kosten en schade, tot betaling waarvan de huurder krachtens de bepalingen van de huurovereenkomst is gehouden, onverminderd het recht van de verhuurder tot volledige schadevergoeding;

Art. 5 Reservering
Huurder kan een motorfiets reserveren, mits deze een bedrag ad 50% van het huurbedrag constant aan de verhuurder heeft voldaan. Bij reservering dient de huurder aan te geven welke en voor welke periode hij/zij een motorfiets wenst te huren.

Art. 6 Annulering
1. bij annulering van een gereserveerde motorfiets binnen 2 dagen voorafgaand aan de aanvang van de huurperiode is de huurder aan de verhuurder verschuldigd een bedrag van ad 50% van het betreffende huurbedrag ;
2. Bij annulering van een gereserveerde motorfiets binnen 2 tot 6 dagen voorafgaand aan de aanvang van de verhuurperiode is de huurder aan de verhuurder verschuldigd een bedrag van 25% van het betreffende huurbedrag ;

* Eigen Risico verlagen van 1500,= naar naar 750,= excl diefstal (12,50 per dag) Van 2000,= naar 1000,= Euro (15,= per dag)
** Scooters (kilometer vrij) zijn WA-verzekerd. Klant is aanpsrakelijk voor schade. Bij diefstal vergoeding dagwaarde!
*** Alleen toegestaan op openbare, verharde weg (max 80-kilometer wegen) Bij constatering terrein rijden vervalt borg + verzekering!!!

bottom of page